همه چیز را همگان دانند

اشتراک دانش
همه چیز را همگان دانند
با سلام و عرض احترام خدمت شما
در صورتی که هر کدوم از مطالب به کارتون میاد اطلاع بدید تا راهنمایی کامل تر براتوم ارسال کنم و یا برنامه ای برای مسئله شما بنویسم

۲ مطلب با موضوع «اندروید» ثبت شده است

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ

recycler View Grid

// set up the RecyclerView
RecyclerView recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.rvNumbers);
int numberOfColumns = 3;
recyclerView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this, numberOfColumns));
adapter = new MyRecyclerViewAdapter(this,image);
adapter.setClickListener(this);
recyclerView.setAdapter(adapter);
}

@Override
public void onItemClick(View view, int position) {
Log.i("TAG", "You clicked number " + adapter.getItem(position) + ", which is at cell position " + position);
try {
Intent k = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class);
startActivity(k);
}catch(Exception e){
}
------------------------------------------------------------------------------------------
<android.support.v7.widget.RecyclerView
android:id="@+id/rvNumbers"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_below="@+id/textview"/>

----------------------------------------------------------------------------------------------
public class MyRecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyRecyclerViewAdapter.ViewHolder> {

private int[] mImage = new int[0];
private LayoutInflater mInflater;
private ItemClickListener mClickListener;

// data is passed into the constructor
MyRecyclerViewAdapter(Context context, int[] image) {
this.mInflater = LayoutInflater.from(context);
this.mImage = image;

}

// inflates the cell layout from xml when needed
@Override
public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
View view = mInflater.inflate(R.layout.recyclerview_item, parent, false);
return new ViewHolder(view);
}

// binds the data to the imageView in each cell
@Override
public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
int image = mImage[position];
holder.myImageView.setImageResource(image);

}

// total number of cells
@Override
public int getItemCount() {
return mImage.length;
}


// stores and recycles views as they are scrolled off screen
public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
ImageView myImageView;

ViewHolder(View itemView) {
super(itemView);
myImageView = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.imageView);
itemView.setOnClickListener(this);
}

@Override
public void onClick(View view) {
if (mClickListener != null) mClickListener.onItemClick(view, getAdapterPosition());
}
}

// convenience method for getting data at click position
String getItem(int id) {
return String.valueOf(mImage[id]);
}

// allows clicks events to be caught
void setClickListener(ItemClickListener itemClickListener) {
this.mClickListener = itemClickListener;
}

// parent activity will implement this method to respond to click events
public interface ItemClickListener {
void onItemClick(View view, int position);
}
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:orientation="vertical"
android:padding="5dp"
android:layout_width="80dp"
android:layout_height="80dp"
android:layout_margin="@dimen/activity_horizontal_margin">

<ImageView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:gravity="center"
android:id="@+id/imageView" />


</LinearLayout>

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۱۲
وبلاگ نویس
دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۱ ب.ظ

تولید pdf فارسی در اندروید

public static Font normal=FontFactory.getFont("assets/Far_ZarBd.ttf",BaseFont.IDENTITY_H,18,Font.BOLD);
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Document doc = new Document();
String outPath = getExternalFilesDir(null) + "/mypdf7.pdf";

try {
PdfWriter.getInstance(doc, new FileOutputStream(outPath));
doc.open();
PdfPTable table = new PdfPTable(2);
table.setRunDirection(PdfWriter.RUN_DIRECTION_RTL);
PdfPCell cell;
cell = new PdfPCell(new Phrase("milad"));
table.addCell(cell);
cell = new PdfPCell(new Phrase("متن فارسی برای تست", normal));
table.addCell(cell);
doc.add(table);
doc.close();
} catch (DocumentException e) {
e.printStackTrace();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۷:۰۱
وبلاگ نویس